naslov bijeli1
 
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KOORDINIRANJE PROJEKTOM IZGRADNJE 
 
 
• obiteljskih kuća i stambenih zgrada
• izgradnju kuća za odmor i apartmana
• poslovnih zgrada i hotela
 
Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.
U svojoj dugogodišnjoj tradiciji usavršili smo se u području nadzor i koordiniranje projektima izgradnje obiteljskih kuća, stambenih zgrada, kuća i apartmana za odmor, te svih vrsta poslovnih objekta i hotela

Usluga sadrži sljedeće aktivnosti:
• imenovanje nadzornih inženjera (arhitekture, građevine, elektrotehnike i strojarstva )
• svakodnevno praćenje dinamike i kvalitete svih sudionika u izgradnji
• financijsko praćenje izgradnje te odobravanje privremenih i okončanih situacija svih sudionika u izgradnji
• razmatranje prijedloga plana operativnog plana i uz suglasnost investitor odobravanje istoga 
• kontrolu izvođenja svih radova u pogledu kvalitete
• provođenje kontrole ugrađenog materijala
• kontrola kvalitete projektnih rješenja i detalja
• kontrola nad privremenim i konačnim obračunima koje podnosi izvođač za izvedene radove
• kontrola ugovorenih obveza izvođača radova i drugih sudionika u izgradnji građevina
• kontrola održavanja rokova i trošenje sredstava
• kontrola izmjere izvedenih radova
• kontrolu i ovjeru građevinskog dnevnika i upisivanje opsega i vrste provedenog nadzora u građevinski dnevnik
• kontrola i ovjera građevinske knjige
• ovjeravanje situacija-računa i prijedloga Investitoru za naplatu istih
• pregled dokumentacije kojom Izvoditelj dokazuje kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme
• tumačenje nejasnoća iz projektne dokumentacije
• predlaganje mjera za unapređenje stanja radova u odnosu na ugovorene rokove izvođenja
• organiziranje i provođenje primopredajnih radova te okončanog obračuna s izvoditeljima
• izrada i dostava izvješća o izvedenim radovima, odnosno izgrađenoj građevini
• rješavanje tekuće problematike s voditeljima radova
• preuzimanje izvedenih radova i upozoravanje Izvoditelja na nedostatke uočene u toku gradnje
• kontrola kvalitete dopremljenog materijala, instalaterskih i obrtničkih proizvoda, te pravo stavljanja primjedbi ili zabrane ugradnje u slučaju nezadovoljavajuće kvalitete
• izrada propisanog izvješća za tehnički pregled, organiziranje i provođenje istog
• nadzor uklanjanja nedostataka uočenih tehničkim pregledom, odnosno na primopredaji građevine
• briga o osiguranje dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja i provedbu ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala
• poduzimanje svih ostalih mjera i akcija u skladu sa Zakonom o gradnji, drugim zakonima, podzakonskim propisima, uzancama i pravilima struke.
 
nadzorgradnje
 
 
 
Adresa:  Ante Starčevića 23, 10430 Samobor
Telefon:  01/3366-267
Mobitel:  091 525 2342
E-mail: arhitektikaprojekt@net.hr 
OIB: 66823043795
 

Kontaktirajte nas

1000 characters left

 

 

 fb
      

Tel: 091 525 2342

Arhitektika projekt © 2019